Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony podmiotowej Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Mazowieckim w Biuletynie Informacji Publicznej

Komenda Powiatowa Policji w Grodzisku Mazowieckim (KPP w Grodzisku Maz.) zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Mazowieckim w Biuletynie Informacji Publicznej.

Data publikacji strony internetowej BIP:  2009-05-13

Data ostatniej aktualizacji:  2024-03-22

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie),
  • nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR,
  • redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.
  • Oświadczenia majątkowe - na podstawie art. 62 ust. 7 ustawy o Policji, informacje zawarte w oświadczeniach o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji są publikowane na właściwych stronach Biuletynu Informacji Publicznej, z wyłączeniem danych dotyczących daty i miejsca urodzenia, numeru PESEL, miejsca zamieszkania i położenia nieruchomości. Brak możliwości dostarczenia wersji cyfrowej, ponieważ oświadczenia składane są w postaci papierowej i są podpisywane odręcznie. 

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Oświadczenie sporządzono w dniu 2023-06-20 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Koordynatorem do spraw dostępności w Komendzie Powiatowej Policji w Grodzisku Mazowieckim jest asp. Kamil Oleksiak, z którym kontaktować się można pod adresem poczty elektronicznej  kamil.oleksiak1@ksp.policja.gov.pl  lub telefonicznie pod numerem 47 72 42 228 w dni robocze w godzinach 8.00-16.00.

W przypadku problemów technicznych z dostępnością strony internetowej BIP prosimy o kontakt  z asp.sztab. Katarzyną Zych pod adresem poczty elektronicznej oficer.prasowy.grodzisk-maz@ksp.policja.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 72 42 214 w dni powszednie w godzinach 8.00-16.00. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności do strony internetowej BIP.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

Dostępność architektoniczna Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Maz.

Siedziba Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Mazowieckim znajduje się na ul. W. Bartniaka 19 w Grodzisku Mazowieckim. Wejście główne, wjazd dla pojazdów oraz parkingi usytuowane są od strony ul. Kierlańczyków. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy i numerem na budynku  oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku i nad zadaszonym wejściem.

Do wejścia głównego prowadzą schody. Przy schodach do wejścia głównego po lewej stronie jest winda w postaci platformy dla osób z niepełnosprawnością, w tym osób poruszających się na wózku, umożliwiająca dostanie się do Stanowiska Kierowania dyżurnego jednostki.

W hallu głównym po prawej stronie znajduje się Stanowisko Kierowania dyżurnego jednostki. Personel nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego. W pomieszczeniu dyżurnego jest możliwość połączenia się z tłumaczem polskiego języka migowego online. Powyższa usługa jest dostępna w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00.

Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest możliwe poprzez połączenie wideo przez internet z dowolnego urządzenia i miejsca. Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony euslugi.policja.pl

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Wejście na teren KPP w Grodzisku Maz. odbywa się w asyście policjanta lub pracownika, który odbiera osobę oczekującą w hallu głównym i kieruje do wyznaczonego miejsca.

Wewnątrz  budynku nie ma windy. Interesanci mogą być obsłużeni w wyznaczonych pomieszczeniach usytuowanych na parterze budynku.

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze, po lewej stronie od wejścia. Toaleta jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku.

Przed budynkiem, na placu parkingowym są wyznaczone 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

 

Interesanci mogą załatwiać sprawy także w obiektach jednostek Policji podległych Komendzie Powiatowej Policji w Grodzisku Maz.- w Komisariacie Policji w Jaktorowie, Komisariacie Policji w Milanówku, Posterunku Policji w Podkowie Leśnej i Posterunku Policji w Żabiej Woli.

 

Dostępność architektoniczna Komisariatu Policji w Jaktorowie

Siedziba Komisariatu Policji w Jaktorowie (KP w Jaktorowie) znajduje się na ul. Wojska Polskiego 11 w Jaktorowie. Oznaczona jest tablicą informacyjną na gmachu budynku. Obiekt usytuowany jest na dwóch poziomach, do budynku prowadzi podjazd usytuowany po lewej stronie.  

W hallu głównym po lewej stronie znajduje się pomieszczenie dyżurnego jednostki. Personel nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego. 

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Wejście do pomieszczeń wewnątrz budynku odbywa się w asyście policjanta, który odbiera osobę oczekującą w hallu głównym i kieruje do wyznaczonego miejsca.

Wewnątrz  budynku nie ma windy. Interesanci mogą być obsłużeni w wyznaczonym pomieszczeniu usytuowanym na parterze budynku.

W obiekcie na parterze jest toaleta dla interesantów, jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku.

Przed budynkiem, na placu parkingowym jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób  z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

W budynku komisariatu nie ma możliwości połączenia się z tłumaczem polskiego języka migowego online. Ta usługa jest dostępna w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00 w Komendzie Powiatowej Policji w Grodzisku Maz. przy ul. Bartniaka 19.

 

Dostępność architektoniczna Komisariatu Policji w Milanówku

Siedziba Komisariatu Policji w Milanówku (KP w Milanówku) znajduje się na ul. Literackiej 13 w Milanówku. Oznaczona jest tablicą informacyjną na gmachu budynku.

Do wejścia głównego prowadzą schody. Po prawej stronie schodów jest podjazd przystosowany do potrzeb osób poruszających się na wózku.

W hallu głównym po prawej stronie znajduje się pomieszczenie dyżurnego jednostki. Personel nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Wejście na teren KP w Milanówku odbywa się w asyście policjanta lub pracownika, który odbiera osobę oczekującą w hallu głównym i kieruje do wyznaczonego miejsca.

Wewnątrz  budynku nie ma windy. Interesanci mogą być obsłużeni w wyznaczonych pomieszczeniach usytuowanych na parterze budynku.

W obiekcie na parterze jest toaleta dla interesantów, która jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku.

Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

W budynku komisariatu nie ma możliwości połączenia się z tłumaczem polskiego języka migowego online. Ta usługa jest dostępna w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00 w Komendzie Powiatowej Policji w Grodzisku Maz. przy ul. Bartniaka 19.

 

Dostępność architektoniczna Posterunku Policji w Podkowie Leśnej

Siedziba Posterunku Policji w Podkowie Leśnej (PP w Podkowie Leśnej) znajduje się na ul. Brwinowskiej  17A w Podkowie Leśnej. Oznaczona jest tablicą informacyjną na gmachu budynku.

Do wejścia głównego prowadzą schody- 3 stopnie. Nie ma windy ani podjazdu dla osób z niepełnosprawnością, w tym osób poruszających się na wózku.

W hallu głównym po prawej stronie znajduje się pomieszczenie dyżurnego jednostki. Personel nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego. 

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Wejście na teren PP w Podkowie Leśnej odbywa się w asyście policjanta, który odbiera osobę oczekującą w hallu głównym i kieruje do wyznaczonego miejsca.

Wewnątrz  budynku nie ma windy. Interesanci mogą być obsłużeni w wyznaczonych pomieszczeniach usytuowanych na parterze budynku.

W obiekcie nie ma toalety dla interesantów.

Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

W budynku posterunku nie ma możliwości połączenia się z tłumaczem polskiego języka migowego online. Ta usługa jest dostępna w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00 w Komendzie Powiatowej Policji w Grodzisku Maz. przy ul. Bartniaka 19.

 

Dostępność architektoniczna Posterunku Policji w Żabiej Woli

Siedziba Posterunku Policji w Żabiej Woli (PP w Żabiej Woli) znajduje się na ul. Głównej 11A w Żabiej Woli. Oznaczona jest tablicą informacyjną na gmachu obiektu.

Budynek jest parterowy, otoczony ogrodzeniem z bramą i furtką wejściową, przy której znajduje się wideodomofon, za pomocą którego należy zgłosić chęć wizyty. Przed wejściem do budynku znajduje się jeden stopień schodów, przy których po lewej stronie jest podjazd dla osób z niepełnosprawnością, w tym osób poruszających się na wózku.

Interesanci zgłaszają się do dyżurnego jednostki i dalej są kierowani przez policjanta do odpowiedniego gabinetu. Policjanci nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego. 

W obiekcie jest toaleta dla interesantów, jest ona przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku.

Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla interesantów. Potrzebę wjazdu na teren przez osobę z niepełnosprawnością należy zgłosić podczas rozmowy przez wideodomofon.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

W budynku posterunku nie ma możliwości połączenia się z tłumaczem polskiego języka migowego online. Ta usługa jest dostępna w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00 w Komendzie Powiatowej Policji w Grodzisku Maz. przy ul. Bartniaka 19.

 

Metryczka

Data publikacji : 23.09.2020
Data modyfikacji : 22.03.2024
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Grodzisku Mazowieckim
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Zych
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Zych
do góry