informacja - Pomoc tłumacza języka migowego - Komenda Powiatowa Policji w Grodzisku Mazowieckim

Biuletyn Informacji Publicznej

Pomoc tłumacza języka migowego

 

Informacja dla osób głuchych i słabosłyszących

 
 

 

 

 

 

 

 

 

       Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243, z późn. zm.) organy  administracji publicznej są zobowiązane do zapewnienia realizacji usługi pozwalającej na komunikowanie się z osobami doświadczającymi trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.

Osoby uprawnione, będące osobami niepełnosprawnymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz.  721 i Nr 171, poz. 1016), doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mają możliwość skorzystania z bezpłatnej usługi, polegającej na załatwieniu sprawy z pomocą tłumacza języka migowego.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się, osoba uprawniona,  która wyraża chęć skontaktowania się z komendą (w sprawach, dla których właściwa jest Policja) zobowiązana jest do zgłoszenia tego faktu co najmniej 3 dni robocze przed wizytą, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Wniosek o udostępnienie usługi, można złożyć bezpośrednio w siedzibie Komendy Powiatowej Policji, listownie, faksem, jak również drogą elektroniczną.

 

Kontakt z urzędem:

 

Komenda Powiatowa Policji

ul. Bartniaka 19, 05-825 Grodzisk Maz.

tel. 47 72 42-213

adres poczty elektronicznej:  komendant.grodzisk-maz@ksp.policja.gov.pl lub dyzurny.grodzisk-maz@ksp.policja.gov.pl 

nr fax: 47 72 42 207 lub (22) 755-60-14

 

We wniosku prosimy o podanie następujących danych:

1.      imię i nazwisko;

2.      adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość);

3.      sposób kontaktowania się z osobą uprawnioną (adres poczty elektronicznej, numer faksu, numer telefonu);

4.      określenie przez osobę uprawnioną rodzaju zgłaszanej sprawy lub wskazanie nazwy wydziału, do którego zgłaszana jest sprawa (lub który prowadzi sprawę już rozpoczętą);

5.      wskazanie sugerowanego terminu spotkania (zgłoszenie należy przesłać co najmniej na 3 dni robocze przed spotkaniem);

6.      wskazanie metody komunikacji (polski język migowy (PJM), system językowo-migowy (SJM), sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN)).

          Rejestr tłumaczy polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego województwa mazowieckiego dostępny jest na stronie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Rejestr tłumaczy języka migowego PZG dostępny jest również na stronie Polskiego Związku Głuchych Oddział Mazowiecki w Warszawie. 

Usługa SMS

W celu zapewnienia prawidłowego i sprawnego obiegu informacji od osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się,
napływających do Komendy Stołecznej Policji w formie wiadomości tekstowych  SMS/MMS
w Wydziale Prewencji KSP uruchomiono ww. usługę:

nr SMS / MMS:  572 333 940

Usługa jest dostępna dla interesantów w dni robocze w godz. 8.00 - 18.00.
Usługa skierowana jest do osób zamieszkałych lub przebywających czasowo na terenie działania garnizonu stołecznego, tj. na terenie Warszawy i powiatów okołowarszawskich.

 

Metryczka

Data publikacji : 14.12.2015
Data modyfikacji : 23.02.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Grodzisku Mazowieckim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Zych
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Zych
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Zych
do góry