Kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Mazowieckim

 

Komendant Powiatowy Policji w Grodzisku Mazowieckim

 inspektor  Wojciech Bogiel

 

Kompetencje:

1) planuje, organizuje i koordynuje wykonywanie zadań przez wszystkie komórki organizacyjne Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Mazowieckim oraz sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością niżej wymienionych komórek organizacyjnych:
- Jednoosobowe Stanowisko do spraw Prasowo Informacyjnych;
- Jednoosobowe Stanowisko do spraw Kontroli;
- Zespół Wspomagający;
- Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych.
2) wykonuje określone w odrębnych przepisach uprawnienia i obowiązki przełożonego w stosunku do podległych policjantów i pracowników;
3) sporządza karty opisu stanowisk pracy swoim zastępcom i policjantom nadzorowanych komórek organizacyjnych oraz opisy stanowisk pracy członków korpusu służby cywilnej nadzorowanych komórek organizacyjnych, zgodnie z odrębnymi przepisami;
4) wyznacza policjantów lub pracowników do koordynowania pracy w zespołach etatowych;
5) może powoływać stałe lub doraźne zespoły problemowe, nie stanowiące komórek organizacyjnych w rozumieniu przepisów ustalających szczegółowe zasady organizacji jednostek organizacyjnych Policji, z jednoczesnym wyznaczaniem policjantów odpowiedzialnych za kierowanie tymi zespołami;
6) może upoważniać swojego zastępcę, policjantów bądź pracowników, do podejmowania w jego imieniu decyzji w sprawach określonych w upoważnieniu;
7) wyznacza na czas nieobecności zastępcy komendanta powiatowego Policji, innego zastępcę komendanta powiatowego Policji lub jednego z kierowników komórek organizacyjnych, do wykonywania zadań zastępcy komendanta powiatowego Policji;
8) uprawniony jest do podejmowania decyzji oraz wydawania poleceń, instrukcji lub wytycznych w pełnym zakresie właściwości funkcjonalnej Komendy.
 

Komendant Powiatowy Policji w Grodzisku Mazowieckim kieruje jednostką przy pomocy zastępcy oraz naczelników i kierowników komórek organizacyjnych.

 

I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Grodzisku Mazowieckim

 młodszy inspektor Krzysztof Domeracki

Kompetencje:
 
I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Grodzisku Mazowieckim w przypadku czasowej niemożności sprawowania funkcji przez Komendanta Powiatowego Policji, wykonuje jego zadania i kompetencje oraz sprawuje nadzór nad działalnością komórek i jednostek organizacyjnych Komendy.
 

Metryczka

Data publikacji : 08.05.2012
Data modyfikacji : 15.11.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Grodzisku Mazowieckim
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Zych
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Zych
do góry